Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2014

"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.

— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viaikropka ikropka
7266 d76c 400
Reposted frommissbrodka missbrodka viakyte kyte
Nie hoduj w sobie więcej, niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści
— Charles Bukowski
Reposted fromkyte kyte
Nigdy nie zapominaj o tym, kim jesteś, bo świat na pewno o tym nie zapomni.
— Gra o tron
Reposted fromkyte kyte

December 31 2013

4683 441d 400
Reposted frombyheart byheart viaoll oll
9518 03fb 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoll oll

December 12 2013

Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania sobie ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości.
— Osiecka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viakejtowa kejtowa

November 02 2013

7047 6499 400
Reposted bymagolek22tears
7043 7dac 400
Reposted bySapereAude SapereAude

October 31 2013

Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viaoll oll

September 29 2013

8241 c850 400
Reposted fromIriss Iriss viaaskman askman

September 24 2013

Barney: Our wedding is going to be legen-dary.
Robin:
No wait for it?
Barney:
I've got you, I don't have to wait for it anymore.
— Barney and Robin, 9x01
Reposted frommyname myname viaoll oll

September 22 2013

Reposted fromweightless weightless viaaskman askman

September 21 2013

September 07 2013

3185 3cb3 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasavor savor

August 30 2013

Dobry mężczyzna nie zastanawia się, jak wziąć. On myśli o tym, jak dać. Wartościowy mężczyzna chce, by jego żona czy dziewczyna była szczęśliwa - zaspokojona uczuciowo. To głos ego: "Jestem na tyle prawdziwym mężczyzną, żeby zadowolić moją kobietę!". Dzięki temu on czuje się jak ogier. A teraz zdefiniujmy szczęście: Nie jest szczęściem dostawanie ochłapów.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy"
Reposted bywavvAvinashipuella13capibaraadharaparadisoceciliaBeLikeBlairtristeglassskinnicjuzniepowiemwersjakieszonkowaadmntobecontinuedblackpottagefeliscatuslittleburnmagolek22esperantoo

August 29 2013

8775 9f7c 400
Reposted bygaflecgoHipstaDominique7anilictmaagdapasazerzuzajearbuzafuckdiamonds4lljemsitmaagdaBeLikeBlairtruer-than-the-othermagolek22
To a great mind, nothing is little.
— Sherlock Holmes
Reposted bycecilia cecilia
8768 5d6e 400
Reposted byceciliamagolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl